Tuis

NUUT

Tweepotstelsel

Die Fonds sal poog om lede op hoogte te hou van die praktiese toepassing van die beoogde tweepotstelsel. Lees intussen gerus die volgende dokumente:
Alexander Forbes se opsomming: PDF
Die PPF se Nuusbrief van 2023 (Bladsy 17 tot 20): PDF

Trusteeverslag 2023

Die Trusteeverslag vir die 2023 finansiële jaar is op 7 Maart 2024 deur die Beheerliggaam goedgekeur. Lees dit hier: PDF

Wysigings aan die risikopolisse

Lede se buigsame lewensdekking
Sanlam Korporatief se groeprisikopolis bied aan lede ’n keuse ten opsigte van buigsame lewensdekking. Dit is ’n opsie om hulle lewensdekking te verhoog vanaf die minimum verpligte R1 093 994 (2 x risikosalaris) tot ’n maksimum van R5 469 970 (10 x risikosalaris). Een van die polisvoorwaardes is dat nuwe lede, ouer as 50, vir enige addisionele lewensversekering bewys van goeie gesondheid (op koste van Sanlam) moet lewer alvorens die addisionele dekking toegestaan sal word. Sanlam het die ouderdom nou vanaf 50 na 55 verhoog. Lees die poliswysiging hier: PDF
Gadepolis
Sanlam Korporatief het die woordomskrywing van “gade” en “huwelik” gewysig. Die belangrikste wysiging is dat Sanlam die veranderende wetgewing oor huwelike in ag geneem het en nou eintlik net bevestig: die verhouding van die kwalifiserende gade tot die werknemer moet gestaaf word deur ’n geldige huweliksertifikaat of ’n ander dokument wat vir Sanlam aanvaarbaar is. Lees die poliswysiging hier: PDF

Riglyn vir registrasie op Alexforbes Online

Riglyn om te registreer om toegang tot Alexforbes Online (webwerf of selfoontoepassing) te kry: Alexforbes.

Beleggingskeuse

Lede van die PPF het ’n keuse (wat hulle enige tyd skriftelik kan wysig) oor hoe hulle bestaande fondswaarde en hulle maandelikse bydraes tot die pensioenfonds belê moet word. Die keuse bestaan uit die kies van ’n model. Om die modelle te verstaan, behoort die lid kennis te neem van die verskillende portefeuljes en die verskillende bateklasse in hierdie portefeuljes. Lees die nuwe inligtingsdokument (September 2023) wat die PPF se opsies, portefeuljes en bateklasse verduidelik: Beleggingskeuses
Beleggingskeusevorm: Vorm

ALGEMEEN

Die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (PPF) is die pensioenfonds vir predikante van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland), die NG Kerk in Noord-Kaapland, die NG Kerk in Oos-Kaapland, die NG Kerk in KwaZulu-Natal en vanaf 1 September 2021 ook die NG Kerk in die Vrystaat. By implikasie beteken dit dat al die gemeentes in die betrokke sinodes deelhebbers van die PPF is.

Die PPF het op 1 Januarie 2008 vanaf ’n vaste voordeel struktuur na ’n vaste bydrae struktuur omgeskakel.

Die PPF se aktiewe lede het op 30 September 2023 op 598 lede gestaan. Daar was toe ook 231 pensioentrekkers en 94 IFLA-lede (In Fonds Lewende Annuïteit). Die nuutste syfers kan telkens in die jongste Trusteeverslag gelees word. Sien Publikasies.