POPIA

PAIA: Wet op Toegang tot Inligting, Wet 2 van 2000
POPIA: Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013
Die volgende dokumente verskaf die wetlik vereiste dokumentasie ten opsigte van die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (PPF) se nakoming van PAIA en POPIA.

INLIGTINGSBEAMPTE

Die Hoofbeampte van die PPF is ook die Inligtingsbeampte ten opsigte van PAIA en POPI. Hoofbeampte: Mnr Stephan Pretorius
Telefoon: 021 957 7104
E-pos: Hoofbeampte
Posadres: Privaatsak X8, BELLVILLE, 7535
Straatadres: NG Kerksentrum, De Langestraat 5, Bellville, 7530

PAIA: Wet op toegang tot inligting, Wet 2 van 2000

POPIA: Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, Wet 4 van 2013

 • POPIA Privaatheidsverklaring: PDF
 • Vorm 2: PDF of Word

Die registers in die volgende klompie bylaes is bloot ’n voorbeeld van hoe die registers lyk. Die werklike registers en die getekende beleidsdokumente word in die pensioenkantoor bewaar.

 • POPIA Privacy Policy: PDF
 • Annexure A – Glossary: PDF
 • Annexure B – Roles and responsibilities of the Information Officer: PDF
 • Annexure C – Storage, retention and deletion of records register: PDF
 • Annexure D – Complaints register: PDF
 • Annexure E – Breach register: PDF
 • Annexure F – PAIA register: PDF
 • Annexure G – Form 1: PDF
 • Annexure G – Vorm 1 (Afrikaans): PDF of Word
 • Annexure H – Form 2: PDF
 • Annexure H – Vorm 2 (Afrikaans): PDF of Word
 • Annexure I – Register of objections to process Personal Information: PDF
 • Annexure J – Deletion request: PDF
 • Annexure K – Personal Information Impact Assessment: PDF