Kontak

Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (PPF)
Privaatsak X8, BELLVILLE, 7535
NG Kerksentrum, De Langestraat 5, Bellville, 7530
Telefoon: 021 957 7115
E-pos: pensioen@kaapkerk.co.za

PERSONEEL

Hoofbeampte (vanaf 1 April 2023): Ds AH (Bossie) Minnaar
Selfoon: 083 270 5211
E-pos: bossie@kaapkerk.co.za

Administratiewe Beampte: Elodie van der Walt
Telefoon: 021 957 7115
Faks: 086 524 7153
E-pos: pensioen@kaapkerk.co.za