Vorms

Alle vorms hieronder genoem moet asseblief, na voltooing, aan Elodie van der Walt by die pensioenkantoor gestuur word. E-pos: Elodie van der Walt

NUWE LEDE

Registrasie by Alexander Forbes

Lede word aangemoedig om by Alexander Forbes te registreer. Lede kry so toegang tot hulle persoonlike portefeulje. Fondswaardes kan besigtig word. Daar is ook talle hulpmiddels om lede in hulle aftreebeplanning by te staan.
Vorm om by Alexander Forbes te registreer: Alexander Forbes Registrasie

Keuse ten opsigte van sterftedekking

Lede kan kies (sien volle besonderhede in die jongste omsendbrief by Publikasies) hoeveel lewensdekking hulle wil hê. Lede van die pensioenfonds het die keuse om addisionele sterftedekking uit te neem. Die premie vir die addisionele sterftedekking word uit die werkgewerbydrae tot die pensioenfonds verhaal. Hoe groter die lid se keuse vir addisionele sterftedekking is, hoe kleiner word die bedrag wat na die lid se
fondskrediet gaan. Die lid betaal dus nie ’n afsonderlike bedrag vir die addisionele sterftedekking nie.
Op meegaande vorm kan lede hulle sterftedekking kies: Sterftedekking

Benoeming van Begunstigdes

Die benoemingsvorm vir begunstigdes dien as belangrike riglyn vir die verdeling van voordele by sterfte. Indien u werklik omgee vir u afhanklikes/begunstigdes behoort u eerstens seker te maak dat die PPF wel ‘n benoemingsvorm van u het en tweedens dat dit op datum en in lyn met u huidige omstandighede is. Skakel gerus vir Elodie van der Walt om te bevestig of daar wel vir u ‘n vorm op rekord is en of die inligting daarop korrek is.
Vorm vir die Benoeming van Begunstigdes: Benoemingsvorm

BANKBESONDERHEDE

Bankbesonderhede (nuut of wysiging):  Bankbesonderhede
Debietorderopdrag (nuut of wysiging):  Debietorder

BELEGGINGSKEUSES

Beperkte beleggingskeuses is moontlik binne die beleggingsraamwerk van die PPF.  Kontak gerus die pensioenkantoor indien u meer duidelikheid hieromtrent verlang.  Lees gerus ook aangehegte dokument vir meer inligting.
Vorm om te voltooi ten einde  ‘n beleggingskeuse uit te oefen: Beleggingskeuse


IFLA (In Fonds Lewende Annuïteit)

Lees meer oor die In Fonds Lewende Annuïteit opsie by IFLA.

Beleggingskeusevorm vir lede wat met ‘n IFLA wil aftree: IFLA Beleggingskeuse

Vorm wat voltooi moet word by aftrede waar die lid kies om ‘n IFLA-opsie (In Fonds Lewende Annuïteit) uit te oefen:  IFLA-opsie vorm

PENSIOENARISSE

Bestaansverklarings

Betaling van u pensioenvoordeel uit die PPF is onderhewig aan bepaalde voorwaardes volgens die reëls van die fonds. Elke pensioentrekker, kwalifiserende gade en kwalifiserende kind moet sodanige bewys van sy oorlewing of voortgesette bevoegdheid lewer soos wat die administrateurs mag vereis. Indien sodanige bewys nie gelewer word nie, mag die beheerliggaam gelas dat betaling van die pensioen opgeskort word totdat sodanige bewys gelewer word. Hierdie bestaansverklaring is ‘n wetlike vereiste en word gedoen om al die lede van die fonds se belange te beskerm.
Die bevestiging van u inligting kan deur enige van die volgende voltooi, bevestig en onderteken word: landdros, kommissaris van ede, predikant, mediese praktisyn, prokureur, polisiebeampte of bestuurder van ‘n tehuis vir bejaardes.
Die pensioenkantoor onderhou ‘n volledige databasis van al die lede van die PPF. Dit is egter noodsaaklik vir alle lede om deurlopend hul persoonlike inligting met die kantoor te bevestig.

Die bestaansverklaringvorm is in Word of PDF beskikbaar.

ONGESKIKTHEID

Vorm wat by ongeskiktheid voltooi moet word:  Ongeskiktheidsvorm

EGSKEIDING

Vorm wat by egskeiding voltooi moet word:  Egskeidingsvorm

STERFTE

Vorm by die sterwe van ‘n gade
Vorm by die sterwe van ‘n aktiewe lid


Alle vorms hierbo genoem moet aan Elodie van der Walt gestuur word.
Elodie van der Walt
Telefoon: 021 957 7116
E-pos: Elodie van der Walt