Vorms

INDEKS

Alle vorms hieronder genoem moet asseblief, na voltooing, aan Elodie van der Walt by die pensioenkantoor gestuur word. E-pos: Elodie van der Walt

Let asseblief op die Keerdatums waarop vorms ontvang moet word.

VORMS VIR NOMINASIE EN BENOEMING VAN BEGUNSTIGDES

Lede van die Predikante Pensioenfonds moet onder andere die volgende vorms op lêer in die pensioenfondskantoor hê:

’n Nominasievorm ten opsigte van pensioenfonds voordele.  Volgens die pensioenfondswet moet die Beheerliggaam die finale besluit neem oor wie die lid se begunstigde(s) ten opsigte van die lid se pensioenfonds voordele is, maar die nominasievorm gee vir die Beheerliggaam ’n idee van die betrokke lid se wens. Hierdie vorm dien as ’n belangrike riglyn vir die verdeling van voordele by sterfte. Vir goeie finansiële beplanning moet elke lid eerstens seker te maak dat die PPF wel ’n  benoemingsvorm en tweedens dat dit op datum en in lyn met die lid se huidige omstandighede is. Skakel gerus vir Elodie van der Walt om te bevestig of daar wel vir u ’n vorm op rekord is en of die inligting daarop korrek is.
Vorm vir die Nominasie van Begunstigdes: PDF
LET WEL: Slegs mense kan genomineer word. ’n Trust kan nie genomineer word as die afhanklike van die pensioen nie. Indien die genomineerde nie ’n Suid-Adrikaanse identiteitsnommer het, moet die paspoortnommer, met vermelding van die betrokke land, gegee word. Dit sal beslis ook help as die pensioenkantoor per aparte skrywe van die genomineerdes se kontakbesonderhede voorsien kan word.

’n Benoemingsvorm wat aan die versekeraar (Sanlam) die opdrag gee aan wie die versekering betaal moet word.  Elke lid van die Predikante Pensioenfonds moet so ’n vorm voltooi en na die pensioenfondskantoor stuur.  Volgens die versekeringswet moet die versekeraar (Sanlam in die geval van die Predikante Pensioenfonds se lede) streng by die benoemingsvorm bly. Sanlam vereis dus ’n spesifieke benoemingsvorm ten opsigte van die risikovoordele (lewensversekering).  Gadeversekering word by verstek aan die gade betaal en vereis dus nie ’n afsonderlike benoemingsvorm nie. Indien die versekerde en die gade egter in dieselfde maand sterf, word die lewensversekering én gadeversekering toegeken soos in Kolom E aangedui.
Vorm vir die Benoeming van Begunstigdes: PDF
By die Risikoversekering is dit wel moontlik om naas mense, ook ’n trust te benoem as die begunstigde. Ook hier kan dit baie help as die pensioenkantoor van die kontakbesonderhede van die trust ingelig kan word.

Terug na Inhoudsopgawe

NUWE LEDE

Registrasie op die PPF se databasis

Ten einde ’n effektiewe diens aan PPF-lede te kan lewer, moet die PPF se databasis op datum wees. Gebruik asseblief die inligtingsvorm om te verseker dat u data op datum is: Inligtingsvorm in PDF of Word

Registrasie by Alexforbes

Lede word aangemoedig om by Alexforbes te registreer. Lede kry so toegang tot hulle persoonlike portefeulje. Fondswaardes kan besigtig word. Daar is ook talle hulpmiddels om lede in hulle aftreebeplanning by te staan.
Riglyn om by Alexforbes te registeeer: Alexforbes

Keuse ten opsigte van sterftedekking

Lede kan kies (sien volle besonderhede in die jongste omsendbrief by Publikasies) hoeveel lewensdekking hulle wil hê. Lede van die Pensioenfonds het die keuse om addisionele sterftedekking uit te neem. Die premie vir die addisionele sterftedekking word uit die werkgewerbydrae tot die Pensioenfonds verhaal. Hoe groter die lid se keuse vir addisionele sterftedekking is, hoe kleiner word die bedrag wat na die lid se
fondskrediet gaan. Die lid betaal dus nie ’n afsonderlike bedrag vir die addisionele sterftedekking nie.
Op meegaande vorm kan lede hulle sterftedekking kies: Sterftedekking

BANKBESONDERHEDE

Bankbesonderhede (nuut of wysiging): Bankbesonderhede
Debietorderopdrag (nuut of wysiging): Debietorder

Terug na Inhoudsopgawe

BELEGGINGSKEUSES

Beperkte beleggingskeuses is moontlik binne die beleggingsraamwerk van die PPF.
Inligtingstuk wat die beleggingskeuses verduidelik: Opsies
Beleggingskeusevorm: Vorm

Terug na Inhoudsopgawe

IFLA (In Fonds Lewende Annuïteit)

Lees meer oor die In Fonds Lewende Annuïteit opsie by IFLA.
Beleggingskeusevorm vir lede wat met ’n IFLA wil aftree: IFLA Beleggingskeuse
Vorm wat voltooi moet word by aftrede waar die lid kies om ’n IFLA-opsie (In Fonds Lewende Annuïteit) uit te oefen: IFLA-opsie vorm

Terug na Inhoudsopgawe

ONGESKIKTHEID

Vorm wat by ongeskiktheid voltooi moet word: Ongeskiktheidsvorm

EGSKEIDING

Vorm wat by egskeiding voltooi moet word: Egskeidingsvorm

STERFTE

Vorm by die sterwe van ’n gade
Vorm by die sterwe van ’n aktiewe lid


Alle vorms hierbo genoem moet aan Elodie van der Walt gestuur word.
Elodie van der Walt
Telefoon: 021 957 7115
E-pos: Elodie van der Walt

Terug na Inhoudsopgawe

Keerdatums

Maandelikse bydraes:
Oggend van agtste werksdag van die betrokke maand

Alle veranderinge aan die maandelikse bydraes tot die Fonds moet voor of op die SESDE WERSKDAG van die betrokke maand by die pensioenfondskantoor wees. Dit is gewoonlik so teen die tiende van ’n maand, maar word deur openbare vakansiedae en naweke beïnvloed. Onthou ook dat die pensioenfondskantoor net soggens oop is. Voorbeelde: ’n Bydraevlak wat gewysig word, ’n nuwe toetrede of ’n aftrede of ’n lid wat in die huwelik tree. ’n Kennisgewing wat die oggend van 8 Augustus 2024 ontvang word, sal die debietorder van 25 Augustus nog betyds kan wysig. Indien die kennisgewing eers die middag van 8 Augustus gestuur word, sal die ou debietorder nog geld, want die lanknaweek maak dat die pensioenfondskantoor eers op Maandag 12 Augustus weer oopmaak. Dan is dit te laat om die debietorder te wysig. Dit veroorsaak baie werk vir beide die pensioenfondskantoor én die betrokke gemeente om die regstelling dan in die daaropvolgende maand te doen. Maak seker dat ’n ontvangserkenning ontvang word.

Kennisgewing van aftrede:
Oggend van agtste werksdag van die betrokke maand

Die redes is soos in die vorige paragraaf verduidelik – MAAR ons pleit vir lede om veel eerder so vroeg moontlik die beoogde datum van aftrede aan die pensioenfondskantoor te stuur, sodat die kantoor al die nodige inligtingstukke en vorms aan die lid kan stuur. Die Fonds wil verseker dat elke lid ’n goed ingeligte aftredebesluit neem en wil graag betyds begin kommunikeer oor die proses.

Alexander Forbes se aftredevorm:
Oggend van laaste werksdag van maand van aftrede

Alhoewel die finale fondskrediet van ’n lid eers teen ongeveer die tiende dag van die volgende maand bereken kan word, moet die pensioenfondskantoor Alexander Forbes se Aftredevorm, met die stawende dokumente (soos die bewys van die bankrekening) reeds teen die einde van die maand van aftrede ontvang het. ’n Lid wat op 31 Augustus 2024 wil aftree se Aftredevorm, moet teen die allerlaaste op Vrydag 30 Augustus by die pensioenfondskantoor wees. Hou die almanak dop. As die laaste dag van die maand op ’n naweek val, skuif die datum terug, soos in hierdie voorbeeld. Neem ook in ag dat die pensioenfondskantoor net soggens oop is. Die vorm moet dus reeds die oggend van Vrydag 30 Augustus by die pensioenfondskantoor wees. Beter nog: Stuur die vorm gerus heelwat vroeër. Dit gee die pensioenfondskantoor die geleentheid om te vra vir korreksies of stawende dokumentasie wat dalk onduidelik is. ’n Vorm wat te laat ontvang word, veroorsaak dat die lid se pensioen / annuïteit eers ’n maand later betaal kan word.